رزومه اساتید دانشگاه شیخ بهایی
اعضا هیئت علمی دانشکده مدیریت

دکتر احمدرضا اخوان صراف

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: مدیریت

ایمیل: a.r.akhavan@shbu.ac.ir

دکتر محمد زاهدی

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: مدیریت


دکتر مصطفی عمادزاده

مرتبه علمی: استاد

دانشکده: مدیریت

ایمیل: emazir@gmail.com


دکتر حسن   کارنامه حقيقی

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: مدیریت


دکتر مجید موزون

مرتبه علمی: مربی

دانشکده: مدیریت

ایمیل: mmozoon@gmail.com


دکتر سمیه محمودی

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: مدیریت

ایمیل: s.mahmoodi63@gmail.com


دکتر زهرا ياوری

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: مدیریت

ایمیل: yavari@shbu.ac.ir