رزومه اساتید دانشگاه شیخ بهایی
اعضا هیئت علمی دانشکده مدیریت

دکتر احمدرضا اخوان صراف

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: مدیریت

ایمیل: a.r.akhavan@shbu.ac.ir

آقای محمد زاهدی

مرتبه علمی: مربی

دانشکده: مدیریت

ایمیل: zahedi@shbu.ac.ir


دکتر مصطفی عمادزاده

مرتبه علمی: استاد

دانشکده: مدیریت

ایمیل: emazir@gmail.com


دکتر حسن   کارنامه حقيقی

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: مدیریت

ایمیل: karnameh@shbu.ac.ir


دکتر سوده محمودی

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: مدیریت

ایمیل: s.mahmoodi63@gmail.com


دکتر زهرا ياوری

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: مدیریت

ایمیل: yavari@shbu.ac.ir