رزومه اساتید دانشگاه شیخ بهایی
اعضا هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

دکتر سيدمحمود خاتون آبادی

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

ایمیل: khatoonabadi@shbu.ac.ir

دکتر علی دانائی

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

ایمیل: danaee@shbu.ac.ir


دکتر جعفر زعفرانی

مرتبه علمی: استاد

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

ایمیل: jzaf@shbu.ac.ir


دکتر سحر عطارزاده

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

ایمیل: atarzadeh@shbu.ac.ir


دکتر علی اکبر محمدی

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

ایمیل: mohamadi@shbu.ac.ir