رزومه اساتید دانشگاه شیخ بهایی
اعضا هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

دکتر سيدمحمود خاتون آبادی

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

دکتر علی دانائی

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

ایمیل: danaee@shbu.ac.ir


دکتر جعفر زعفرانی

مرتبه علمی: استاد

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

ایمیل: jzaf@shbu.ac.ir


خانم سحر عطارزاده

مرتبه علمی: مربی

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

ایمیل: atarzadeh@shbu.ac.ir


دکتر علی اکبر محمدی

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر