رزومه اساتید دانشگاه شیخ بهایی
اعضا هیئت علمی دانشکده زبان های خارجی

دکتر محمد حسن تحریریان

مرتبه علمی: استاد

دانشکده: زبان های خارجی

ایمیل: tahririan@shbu.ac.ir

دکتر کتايون افضلی

مرتبه علمی: دانشیار

دانشکده: زبان های خارجی

ایمیل: k.afzali@shbu.ac.ir


دکتر مهدی آذری سامانی

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: زبان های خارجی

ایمیل: mehdiazari@shbu.ac.ir


دکتر بهاره خزاعی نژاد

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: زبان های خارجی

ایمیل: b.khazaeenezhad@shbu.ac.ir


دکتر مهرنوش فخارزاده

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: زبان های خارجی

ایمیل: mfakharzade@shbu.ac.ir


دکتر اکبر افقری

مرتبه علمی: دانشیار

دانشکده: زبان های خارجی

ایمیل: afghari@shbu.ac.ir