رزومه اساتید دانشگاه شیخ بهایی
اعضا هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی

دکتر ناصر قاسم آقایی

مرتبه علمی: استاد

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: ghasemaghaee@shbu.ac.ir

مهندس محمود روغنی

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: roughani@shbu.ac.ir


مهندس حامد شفیعی

مرتبه علمی: مربی

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: Shafiee@shbu.ac.ir


دکتر امیر حمید علیزاده

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: alizade@shbu.ac.ir


مهندس صدف عنبرزاده

مرتبه علمی: مربی

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: anbarzadeh00@yahoo.com


مهندس علی کرمی

مرتبه علمی: مربی

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: ali.karami@shbu.ac.ir


دکتر حسين محمدي نژاد

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: mohammadi.n@shbu.ac.ir


دکتر سيدمحسن موسوی

مرتبه علمی: دانشیار

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: mossavi.mohsen@gmail.com


دکتر نعیمه السادات ابطحی

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: nabtahi@shbu.ac.ir


مهندس سید محمد مهدی تابعی

مرتبه علمی: مربی

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: tabei@shbu.ac.ir


دکتر اسماعیل نیک ملکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: nikmaleki@shbu.ac.ir


دکتر شکیبا خادم القرانی

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: shakiba_kh@shbu.ac.ir


مهندس منیژه رحمتی

مرتبه علمی: مربی

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: m.rahmati@shbu.ac.ir


دکتر مریم سنقرزاده

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: m.songhorzadeh@shbu.ac.ir


مهندس مریم میردهقانی

مرتبه علمی: مربی

دانشکده: فنی و مهندسی

ایمیل: mryammi2000@gmail.com